Rekrutacja do projektu - informacje

Projekt nr RPMA.10.01.01-14-a204/18 pn. Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”
Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
- Formularz zgłoszenia dziecka/nauczyciela do projektu
- Zał. 1. Formularz zgłoszenia dziecka/nauczyciela do projektu
- Zał. 2. Oświadczenie uczestnika projektu
- Zał. 3. Oświadczenie rodzica
- Zał. 4. Oświadczenie nauczyciela
- Zał. 5. Deklaracja uczestnictwa dziecka w zajęciach
- Zał. 6. Deklaracja uczestnictwa nauczyciela w szkoleniach