Nowa jakość w edukacji ogólnej

Bukówno 01.09.2017 r.

O G Ł O S Z E N I E  

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. D. F. Czachowskiego w Bukównie ogłasza rekrutację uczestników do projektu „Nowa jakość w edukacji ogólnej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci   i młodzieży” Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji z dnia 23.01.2017 r. projekt „Nowa jakość w edukacji ogólnej” jest skierowany zarówno do uczniów zdolnych, lecz z uwagi na ograniczenia finansowe, bariery organizacyjne niemogących rozwijać swoich zainteresowań oraz uczniów, u których narastają braki wiedzy, a także wszystkich zainteresowanych tematyką zajęć i chcących podnosić wiedzę i umiejętności oraz do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 1. W roku szkolnym 2017/2018 przewidziano następujące formy wsparcia – zajęcia dodatkowe:

- j. angielski,

- matematyka,

- przyroda.

 1. Zajęcia projektowe będą odbywać się od września 2017 r. do maja 2018 r. i będą prowadzone w małych grupach. Zajęcia będą odbywać się na terenie szkoły, w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.
 2. Uczniowie i uczennice zainteresowane udziałem w projekcie w terminie do: 14.09.2017 r. składają w sekretariacie szkoły formularz i oświadczenia stanowiące załączniki do regulaminu, podpisane przez rodzica/ opiekuna prawnego. (formularz i oświadczenia są zamieszczone na stronie internetowej szkoły, a także można je pobrać z sekretariatu szkoły).
 3. Zgłoszenia do projektu mogą składać:

- uczniowie/uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej im. D. F. Czachowskiego w Bukównie wyrażający chęć uczestnictwa;

- nauczyciele dla uczniów/uczennic zdolnych ale biernych, których udział w zajęciach byłby wskazany;

- nauczyciele dla uczniów/uczennic słabszych, biernych, których udział w zajęciach byłby wskazany;

 1. Komisja rekrutacyjna analizuje złożoną dokumentację, kryteria formalne, terminowość zgłoszenia, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przyznając odpowiednio:
 2. a) osoby z niepełnosprawnością – 5 pkt.
 3. b) dochód miesięczny na osobę w rodzinie poniżej 800zł – 5 pkt
 4. c) uczniowie/uczennice mający braki w więcej niż jednej kompetencji kluczowej i nie wykazujący na zajęciach określonych postaw (opinia nauczyciela/wychowawcy) –5 pkt
 5. d) osoby z obszarów wiejskich – 5 pkt
 6. Po zakończeniu rekrutacji Komisja rekrutacyjna sporządza listę uczniów i uczennic zakwalifikowanych do uczestnictwa w Projekcie oraz listę rezerwową (od najwyższej do najmniejszej liczby punktów).                   W przypadku tej samej liczby punktów o zakwalifikowaniu decyduje dyrektor właściwej szkoły.
 7. Uczeń/uczennica, który/a w wyniku rekrutacji zakwalifikował/a się do udziału w projekcie, co zostało potwierdzone w protokole Komisji rekrutacyjnej zostaje pełnoprawnym uczestnikiem/uczestniczką projektu.
 8. Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty jego organizacji pokrywane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działanie 10.1 „Kształcenie   i rozwój dzieci  i młodzieży” Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 9. Regulamin oraz wzory formularzy i oświadczeń będą dostępne na stronie internetowej Gminy Radzanów, http://www.radzanow.pl , oraz na stronie szkoły - http://www.pspbukowno.pl, na tablicy ogłoszeń w szkole oraz w sekretariacie szkoły, w której projekt jest realizowany.

Załączniki:

Regulamin Rekrutacji

Załącznik Nr 1 – Formularz zgłoszenia ucznia do projektu

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Rodzica

Załącznik Nr 4 – Wzór opinii wychowawcy

Ogłoszenie - pobierz