Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Bukówno, dnia 09.06.2017 r.

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Gmina Radzanów – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Dionizego Feliksa Czachowskiego w Bukównie, Bukówno 1, 26-807 Radzanów – Zamawiający, prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup i dostawę wyposażenia do szkolnych pracowni przyrodniczych i matematycznych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Dionizego Feliksa Czachowskiego w Bukównie w ramach projektu „Nowa jakość w edukacji ogólnej”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

  1. Zamawiający działając na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, oraz zasad określonych w zapytaniu ofertowym  informuje, że jako najkorzystniejszą wybrano:

Oferta nr 1  - GRUPA INVEST Sp. z o.o. Giedlarowa 99a, 37-300 Leżajsk  

 

  1. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wpłynęło 1 ofert:

Oferta nr 1  - GRUPA INVEST Sp. z o.o. Giedlarowa 99a, 37-300 Leżajsk  

 

  1. Złożona oferta spełniła niezbędne wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.

 

  1. Wyboru firmy dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w zapytaniu ofertowym pkt. VIII.

Lp.

Nazwa Firmy

Data wpływu Oferty

 Do Zamawiającego

Kryterium ceny brutto

Suma punktów

 

1

GRUPA INVEST Sp. z o.o. Giedlarowa 99a, 37-300 Leżajsk  

07.06.2017 r.

5.087,64

100 pkt

 

 

  1. Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał ofertę, która spełnia wymagania zapytania ofertowego, mieści się w środkach jakie zostały przeznaczone na realizację zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w kryterium „cena brutto”.

 

  1. Uzasadnienie odrzucenia oferty: Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.